Tereny gminne pod budownictwo mieszkaniowe przygotowywane do sprzedaży – stan na styczeń 2009

Bez kategorii — 30.01.2009, 1:18

W Sosnowcu odczuwany jest deficyt terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Od początku swojej kadencji staram się przekonać Pana Prezydenta, kolegów radnych i pracowników odpowiedzialnych za obrót nieruchomościami, że gmina powinna dążyć do zmiany tego stanu rzeczy. Efektem bowiem braku terenów pod budownictwo jest ucieczka ludzi z naszego miasta, którzy nie mogą znaleźć tutaj dla siebie miejsca.

Budownictwo jednorodzinne jest również najtańszym sposobem powiększenia zasobu lokalowego w naszym mieście. To właśnie budowa tzw. systemem gospodarczym daje największy wskaźnik przyrostu powierzchni do ceny.

Poniżej publikuję kompletny materiał przygotowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, obrazujący stan i plany przygotowywania i sprzedaży gruntów przez naszą gminę. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UM w Sosnowcu (tel. 296 0 447) oraz śledzenia na bieżąco pojawiających się ogłoszeń o przetargach na grunty gminne.

I. Budownictwo jedno i wielorodzinne:

1.Tereny położone w okolicy ulicy Traugutta ( własność Gmina Sosnowiec):
a/ działka nr 10/3 o pow. 35587m.kw., k.m.115, obręb Sosnowiec
b/ działka nr 9/4 o pow. 11476m.kw., k.m.115, obręb Sosnowiec
c/ działka nr 8/5 o pow. 31206m.kw., k.m.115, obręb Sosnowiec
Przetargi odnośnie w/w działek zostały zawieszone do czasu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 29.09.2005r Rada Miejska podjęła uchwałę Nr 735/XLIV/05 o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p miasta Sosnowca dla obszaru „Dańdówka”, obejmującego tereny położone w rejonie ulic R.Traugutta, Kalinowej i Wojska Polskiego. Uchwalony plan zaczął obowiązywać od 02.11.2008r. Jak wynika z informacji przekazanej przez PPU na w/w terenach przewidziane jest w planie budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne oraz usługi.
Odnośnie działek o nr 9/4 i 8/5 proponowane są one do sprzedaży w całości po uprzednim wydzieleniu jedynie terenu na poszerzenie dróg dojazdowych, zgodnie z zapisem planu , natomiast w stosunku do działki 10/3 wymagane będzie zlecenie podziału geodezyjnego w celu wydzielenia terenu będącego faktycznie przedmiotem ewentualnego obrotu cywilno-prawnego. Terminy przetargów planowane są na koniec bieżącego roku.

2. Teren położony przy ulicy Kombajnistów , działka nr 2 km 53 o pow.58440m.kw., obręb Sosnowiec, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca działka jest przeznaczona w części pod budownictwo mieszkaniowe, w części pod teren wytwórczości i usług różnych oraz w części pod drogę dojazdową. Zlecenie podziału geodezyjnego dokonane zostanie przez Wydział Inwestycji Miejskich w marcu br. tj. po uprawomocnieniu się wydanej przez Wojewodę Śląskiego decyzji komunalizacyjnej odnośnie przedmiotowej działki. Planowany termin przetargu I połowę 2010r.

3.Teren położony przy ulicy Bohaterów Monte Cassino – działki nr 2105/27, 2106/3, 2110/1, 2110/11, 2111/2, 2127/38, 2128/17, 2129/17, 2129/18, 2159/3, 2160/7, 2162/15 pow. łączna 6917m.kw., k.m. 11, obręb Zagórze. Teren przygotowywany pod budownictwo wielorodzinne. Aktualnie nie jest możliwe określenie zakresu terenu i terminu przetargu, z uwagi na fakt, iż co do działek nr 2129/17, 2129/18 wszczęte zostało postępowanie o zwrot w/w nieruchomości na rzecz byłego właściciela. Ewentualny przetarg możliwy więc dopiero po zakończeniu w/w postępowania.

4. Teren położony przy ul. Juliuszowskiej – dz. nr 436/18 o pow. 16366 mkw oraz dz. 436/6 o pow. 19809 mkw obręb Ostrowy Górnicze. Na przedmiotowym terenie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym została opracowana przez PPU tut. Urzędu koncepcja zagospodarowania terenu, która wymaga jednak dokonania podziału geodezyjnego. Jednakże z uwagi na obowiązujące przepisy prawne przedmiotowy podział nie jest obecnie możliwy do wykonania. Procedura przetargowa została zawieszona do czasu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Teren położony przy ul. Południowej – działki o nr 1408/13, 1408/18 , 2923 i inne km 8 obręb Zagórze o pow. łącznej 7321 mkw. Teren przygotowywany jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Na przedmiotowym terenie uchwalenie planu miejscowego przewidziane jest na półrocze 2009r. Planowany termin przetargu I półrocze 2010r.

6. Teren położony przy ul. Jedności – działki o nr 18/4 i 18/5 km 102 o pow. łącznej 4898 mkw. Z uwagi na okoliczność ,iż na przedmiotowym terenie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania nastąpi poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Obecnie zakończony został podział geodezyjny w/w działek zgodnie z opracowaną przez PPU tut. Urzędu koncepcją podziału. Planowany termin przetargu koniec 2009r.

7. Teren położony w pobliżu ulicy Kantora Mirskiego – działki o nr 376, 375,370 i inne km2 obręb Zagórze o pow. łącznej około 3,5 ha. W planie miejscowym przedmiotowy teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Obecnie na wskazanym obszarze znajdują się ogródki z terminem dzierżawy do 31.12.2010r. Jednocześnie aktualnie zlecony został podział geodezyjny działek gminnych i prywatnych, mający na celu wytyczenia drogi obsługującej te tereny.

8. Teren położony przy ul. Popiełuszki – działki o nr 1116/1 , 1116/2, 1117/1, 1117/2 oraz działki od nr 1118 do 1135 km 7 obręb Zagórze o pow.łącznej 15689 mkw . Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z powyższym została opracowana koncepcja zagospodarowania gruntu przez PPU tut. Urzędu, na podstawie której zostało zlecone scalenie i podział geodezyjny działek. Podział w trakcie realizacji. Na części przedmiotowego terenu znajdują się ogródki , których likwidacja przewidywana jest w II połowie 2009r. Planowany przetarg – I połowa 2010 r.

9. Teren położony przy ul. Bratków – działka nr 212/2 k.m. 40 o pow. 2951m2, obręb Sosnowiec. Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z powyższym została opracowana koncepcja zagospodarowania gruntu przez PPU tut. Urzędu. Aktualnie z uwagi na przebiegające przez działkę uzbrojenie terenu w sieć elektroenergetyczną i wodociągową niezbędne jest wykonanie dodatkowych uzgodnień co do możliwości ewentualnego przełożenia w/w sieci. Ewentualny przetarg planowany jest na koniec 2010 r.

10. Teren położony przy ul. Lipowa/Strzelecka – działki nr 16 o pow. 688m2 i 17 o pow. 3337m2. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z powyższym została opracowana koncepcja zagospodarowania gruntu przez PPU tut. Urzędu, na podstawie której zostało zlecone scalenie i podział geodezyjny działek. Podział w trakcie realizacji.

11. Teren zabudowany poł. przy ul. Niepodległości 3 – dz. nr 27/1 km 66 o pow. 2861 mkw, przeznaczony na funkcję usługowo-mieszkaniową. Poprzedni przetarg ogłoszony na 9.09.2008r nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. Aktualnie ogłoszony został kolejny termin przetargu na 09.01.2009r. Jednakże w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. do 05.01.2009r. nie wpłynęła ponownie żadna oferta.

12. Teren położony przy ul. Skautów – dz. nr 8/10 km 52 o pow. 11683 mkw , zgodnie z koncepcją opracowaną przez PPU tut. Urzędu , przedmiotowy teren jest przeznaczony pod budownictwo apartamentowe. Aktualnie zbierane są uzgodnienia branżowe. Dodatkowo zachodzi konieczność wykonania rozgraniczenia w/w działki w celu ustalenia jej granic. Termin przetargu to prawdopodobnie II połowa 2010r.

13. Teren położony przy ul. Borowej – dz. nr 50/1 i 51/1 km 8 obręb Sosnowiec o pow. łącznej 18391 m kw, na etapie kompletownia uzgodnień branżowych, planowany termin przetargu koniec 2009r.

II. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przeznaczone na potrzeby indywidualnego inwestora.
W 2009 roku przewidziane są sprzedaże następujących nieruchomości :

1. Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Pastewnej – działka nr 44/6, k.m. 151 obręb Sosnowiec pow. 2.025m2 – z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową – ogłoszony na dzień 19.09.2008r. przetarg nie został rozstrzygnięty , z uwagi na brak wpłaty wadium. Kolejny ogłoszony na dzień 09.12.2008r. przetarg również nie został rozstrzygnięty, z uwagi na brak ofert.

2. Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Zuzanny – działka nr 96/4 k.m. 24 obręb Sosnowiec pow. 501m2 , z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe lub usługi. Aktualnie w WAB toczy jest postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , przetarg planowany na II połowę 2009r.

3. Nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Kolonia Cieśle – działka nr 3/6 o pow. 957m2 i nr 3/8 o pow. 1579m3 km.1 obręb Maczki, z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. Termin przetargu ustalony został na dzień 10.02.2009r.

4. Nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Hubala-Dobrzańskiego – działka nr 2697/1 o pow. 480m2 , nr 267/2 o pow. 481m2, nr 2697/3 o pow. 750m2, k.m. 5 obręb Klimontów, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – Planowany termin przetargu to kwiecień 2009r.

5. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położona przy ul. Zakopiańska 11 – działka nr 39/2 km 100, obręb Sosnowiec o pow. 313 m.kw – przetarg planowany na przełom marca i kwietnia 2009r.

6. Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Łabędziej – dz. nr 146/2 i nr 146/3 , obręb Sosnowiec o łącz. pow. 341 m.kw z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne – przetarg planowany na początek marca 2009r.

7. Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Brzozowej – dz. nr 186/1 i nr 44/157 , obręb Sosnowiec o łącznej pow. 522 m.kw – planowany przetarg na kwiecień 2009r.

8. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkaniowo –usługowym położona przy ul. Bronowa 21 – dz. nr 17/1, km 133 , obręb Sosnowiec o pow. 3869 m.kw. . W czasie rozgraniczenia nieruchomości stwierdzono , że w części nieruchomość jest przygrodzona prawdopodobnie przez jednego ze spadkobierców właściciela nieruchomości sąsiedniej – planowany przetarg II kwartał 2009r

9. Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Letniskowej – dz. nr 8/1 km 143 obręb Sosnowiec , z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne , planowany przetarg III kw 2009r

10. Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Batalionów Chłopskich – dz. nr 1586/2 km 5 obręb Klimontów pow. 708 m kw, z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne, planowany termin przetargu to koniec 2009 r. ,po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości

11. Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Hubala Dobrzańskiego – dz. nr 297 km 1, obręb Klimontów o pow. 781 m.kw z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. Wykonano rozgraniczenie działki i uzgodnienia branżowe. Planowany przetarg – to czerwiec 2009r. , po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości .

12. Nieruchomość położona przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – dz. nr 6/14 i 6/16 km. 44a o pow. łącznej 837 m kw – planowany podział geodezyjny , planowany termin przetargu IV kwartał 2009r.

13. Nieruchomość położona przy ul. Hubala-Dobrzańskiego – dz. nr 439/1 o pow. 840 m kw i 439/2 o pow. 630 m kw km 2 obręb Klimontów . Termin przetargu planowany na koniec 2009r., po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy na w/w działki.

14. Nieruchomość położona przy ul. Granicznej – dz. nr 1494 km 5 obręb Klimontów pow. 580 m kw , uzgodnienia branżowe w toku , konieczność rozgraniczenia działki , oraz uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Planowany termin przetargu to koniec 2009r.

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Subskrybuj kanał RSS dla komentarzy.

Skomentuj

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter