Sprawozdania z Instytucji Kultury nadal bez merytorycznego wyjaśnienia

Bez kategorii — 18.04.2009, 13:44

Prezydent Górski udzielił w dniu wczorajszym odpowiedzi na moją interpelację w sprawie niejasności w sprawozdaniach z instytucji kultury, w której podnosi cztery kwestie:
1. Terminy składania sprawozdań. Do 31 marca sporządzenie bilansu wg ustawy o rachunkowości. Do 28 lutego przedstawienie sprawozdania Prezydentowi, które ten ma obowiązek przekazać RM w otrzymanej formie do 20 marca.
2. Prezydent wyraża pogląd, że najistotniejszą dla Radnych winna być ta część informacji, która opisuje wykorzystanie udzielonej z budżetu miasta dotacji.
3. Ustawa nie daje Radzie Miasta kompetencji do podejmowania uchwały co do zakresu i formy sprawozdania.
4. Różnice pomiędzy instytucjami w części dotyczącej stanu funduszu obrotowego wynikły z różnej interpretacji przez Gł. Księgowe naszych oczekiwań co do tego pojęcia, co nie znaczy, że mamy do czynienia z błędnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Ponieważ wyjaśnienia mają bardzo specjalistyczny charakter jestem gotów zorganizować Panu Radnemu spotkanie z Gł. Księgowymi instytucji kultury aby uzyskał Pan z pierwszej ręki wszystkie niezbędne wyjaśnienia.

W tej sprawie sformułowałem pismo do P. Prezydenta, które przesłałem internetem w dniu dzisiejszym, a w formie pisemnej złożę je w poniedziałek. Oto jego treść:

Sz. P. Kazimierz Górski
Prezydent Sosnowca

Dziękuję za udzielenie w dniu 17.04.009 odpowiedzi, chociaż w swej treści uchyla się ona niestety od spełnienia zawartego w niej wniosku.

W szczególności zwracam uwagę Pana Prezydenta na fakt, że minęła połowa kwietnia, czyli wszystkie wymienione przez Pana terminy sporządzenia sprawozdań już minęły i okoliczność ta nie powinna mieć w chwili obecnej żadnego znaczenia i związku z niejasnościami w sprawozdaniach, któremu to zestawieniu dat poświęcona jest połowa Pańskiej odpowiedzi.

Dziękuję również za wyrażenie poglądu o tym co według Pana Prezydenta powinno być najistotniejsze dla Radnych przy opiniowaniu budżetu, jednakże mam na ten temat zupełnie odmienne zdanie. W szczególności uważam, że nie jest możliwe zaopiniowanie sprawozdania bez analizy całości planów finansowych, w których zawarte są przychody własne placówek, wypracowane przecież na majątku gminy. Dopiero porównanie tych dwóch części składowych przychodów, dotacji i własnych, oraz rozliczenie całości kosztów niesie ze sobą kompletną informację na temat wykonania planu finansowego. Opiniowanie jedynie części byłoby moim zdaniem celowe jedynie wówczas, gdyby były to środki wyodrębnione na określone cele, a i wówczas nie do zaakceptowania jest dla mnie sugestia Pana Prezydenta, by pozostałą działalność Instytucji Kultury, prowadzoną na majątku gminy, wyłączyć spod kontroli Rady Miasta.

Jak Pan Prezydent podnosi, ustawa nie daje Radzie Miasta kompetencji do podejmowania uchwały co do zakresu i formy sprawozdania. Ustawa daje jednak Radzie Miasta kompetencje do zatwierdzania tych sprawozdań i jeśli nie zostaną one przedstawione w formie umożliwiającej ich zatwierdzenie, to po prostu Rada Miasta nie będzie mieć takiej możliwości. Zwracam Panu Prezydentowi uwagę również na inne uprawnienie Rady Miasta, jakim jest zatwierdzanie budżetu gminy – w tym dotacji dla Instytucji Kultury. Jest chyba oczywiste, że bez pozytywnego przyjęcia sprawozdania za poprzedni rok, nie będzie możliwe udzielenie przez Radę Miasta jakichkolwiek dotacji na rok kolejny, do czego nikt z nas nie chciałby chyba dopuścić. Wynika z tego, że choć na pewno ograniczona w swych kompetencjach Rada Miasta, to jednak posiada wystarczające instrumenty do uzyskania kompletnych materiałów, w formie i zakresie umożliwiającym jej merytoryczną i rachunkową ocenę działalności finansowej Instytucji. W interesie wszystkich zainteresowanych, w tym przede wszystkim Instytucji Kultury, powinno być zatem pełne i klarowne przedstawienie Radzie Miasta sprawozdań rocznych, tak aby było możliwe ich przyjęcie.

Dziękuję za zaproszenie do indywidualnych spotkań z Gł. Księgowymi Instytucji, ale propozycję taką uważam za nie rozwiązującą problemu. Informacja wyjaśniająca należy się wszystkim radnym, bo żaden z radnych nie zna dotychczas odpowiedzi na podniesione przeze mnie wątpliwości. Ponadto, wbrew Pana sugestiom, informacje te nie mają też bardziej specjalistycznego charakteru aniżeli przedstawione dotychczas radnym zestawienia, a forma tego wyjaśnienia powinna mieć charakter pisemny i zawierać określone pozycje liczbowe wraz z krótkim opisem. Spotkanie czy rozmowa wyjaśniająca może mieć sens dopiero wówczas gdy odpowiedni materiał zostanie przedstawiony i nadal będzie on budził wątpliwości, a powinno się w takiej sytuacji odbyć na Komisji Budżetowej Rady Miasta.

Reasumując wnoszę raz jeszcze o uzupełnienie, bądź poprawę przedstawionych Radzie Miasta materiałów, poprzez wskazanie w czytelnej formie powiązania zmian w funduszu obrotowym poszczególnych instytucji kultury z ich wynikiem finansowym.

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Subskrybuj kanał RSS dla komentarzy.

Skomentuj

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter