Kontrola amortyzacji w instytucjach kultury

Bez kategorii — 16.01.2009, 10:27

Podczas dzisiejszej Komisji Rewizyjnej RM zostanie zakończona kontrola amortyzacji w samorządowych instytucjach kultury w Sosnowcu. Kontrola ta przeprowadzana była w ramach pracy KR, na mój wniosek. Oto zasadnicza część protokołu pokontrolnego:

Przeprowadzony w samorządowych instytucjach kultury Miasta Sosnowiec w obecności p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Pawła Duszy w okresie od 19.11.2008 do 16.01.2009 przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej RM w Sosnowcu w składzie: Andrzej Jagiełłowicz, Krzysztof Haładus oraz Karol Winiarski na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 23 grudnia 2008 roku i 29 grudnia 2008 roku. (…)

II. Zespół Kontrolny – w wyniku powyższych czynności kontrolnych – dokonał następujących ustaleń:
1. W Sosnowcu działa siedem samorządowych instytucji kultury i są to:
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki,
Teatr Zagłębia,
Miejski Dom Kultury ,,Kazimierz”,
Miejski Klub „Maczki”,
Miejski Klub im. Jana Kiepury,
Muzeum w Sosnowcu,
Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego.

Instytucje te działają na podstawie i w oparciu min. o ustawy: ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /załącznik nr 2/ oraz ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Instytucje te posiadają osobowość prawną i dokonują samodzielnych rozliczeń w postaci rachunku zysków i strat oraz bilansu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art.197, samorządowe instytucje kultury sporządzają raz do roku informację o przebiegu realizacji budżetu za pierwsze półrocze oraz roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i są one przekazywane do informacji oraz akceptacji przez Radę Miejską. Jest to dokonywane także na podstawie Uchwały RM Nr 944/LIV/06 /załącznik nr 3/ oraz wewnętrznego zalecenia Międzywydziałowego Referatu Ekonomicznego /załącznik nr 4/.
2. Instytucje dokonują odpisów amortyzacyjnych w oparciu o odpowiednie przepisy. Wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywane przez instytucje w latach objętych kontrolą zawiera pismo informacyjne /załącznik nr 1/. Co do zakupów o wartości do 3,5 tys. zł zakupy takie amortyzowane są jednorazowo. Powyżej 3,5 tys. zł zakupy takie wpisywane są w koszty poprzez stosowanie właściwych stawek amortyzacyjnych w kolejnych latach.
3. Zespół Kontrolny stwierdził niekonsekwencję w sporządzanych dokumentach przedstawianych do informacji Radzie Miejskiej tj. w informacjach półrocznych i sprawozdaniach rocznych, co do stosowanych w dokumentach pojęć. Pojęcia kosztów mieszane są z wydatkami – np. w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku.
4 Zespół Kontrolny stwierdził różnice w metodologii sporządzania planu finansowego i jego realizacji w odniesieniu do kwestii amortyzacji pomiędzy Biblioteką Miejską, a pozostałymi instytucjami kultury, co np. jest widoczne w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku. Biblioteka Miejska w planie finansowym i sprawozdaniu z wykonania planu nie ujmuje zapotrzebowania na odpisy amortyzacyjne. Odmiennie traktowane jest to w pozostałych instytucjach kultury. W ten sposób na koniec roku, w tych pozostałych instytucjach, w stosunku do wykazanego wyniku finansowego pojawia się, z tytułu tak traktowanej amortyzacji, określona nadwyżka środków. Nadwyżka ta równa jest wartości odpisu amortyzacyjnego, który w danym roku nie został wydatkowany. Według informacji księgowych tych placówek, nadwyżka ta przeksięgowywana jest w kolejnych latach na inne konta analityczne i przeznaczana na sfinansowanie różnych celów jak zakup innych środków trwałych, nagrody jubileuszowe, fundusz socjalny.

III. Zespół Kontrolny sformułował następujące wnioski pokontrolne:
1. W ramach obowiązku przedstawiania i zatwierdzania informacji półrocznej i sprawozdania rocznego z realizacji budżetu przez Radę Miejską należy koniecznie wprowadzić jednolity dla wszystkich wzór dokumentu sporządzany przez wszystkie samorządowe instytucje kultury i przedstawiany Radzie Miejskiej do zatwierdzenia. Dokument ten powinien dla każdej instytucji posiadać identyczny układ, co do zawartości, stosowanych pojęć i określeń, kolejności przedstawianych pozycji finansowych, stosowanej numeracji. Ponadto powinien być kompletny i dawać możliwość prostego powiązania ze sporządzanymi dokumentami – rachunkiem zysków i strat oraz bilansem. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się być przedstawianie radnym do informacji rachunku zysków i strat oraz bilansu. W rachunku takim powinna również znaleźć się kolumna z danymi, za analogiczny okres poprzedni lub stan na dzień sporządzenia poprzedniego analogicznego bilansu. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku placówek ochrony zdrowia.
2. Zespół Kontrolny proponuje wydanie przez Prezydenta Miasta lub Skarbnika Miasta zarządzenia wprowadzającego jednolity dla wszystkich instytucji kultury sposób uwzględniania amortyzacji w planach i rozliczeniach.
3. Zespół Kontrolny proponuje Prezydentowi zwrócenie szczególnej uwagi na przenoszone na kolejne lata pozycje amortyzacji i zysku, przy okazji przyszłych okresowych kontroli wykonywanych w samorządowych instytucjach kultury przez Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

1 komentarz »

74

Komentarz by Piotr

19.01.2011, 5:09

I jak zwykle instytucje kontroli nie zwracają uwagi na samodzielność instytucji kultury, sposób planowania wynika ze sposobu opracowania planu działalności uwzględniając zapisy ustawy o finansach

Subskrybuj kanał RSS dla komentarzy.

Skomentuj

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter