DYSCYPLINARNE ZWOLNIENIE!

Bez kategorii — 4.07.2009, 11:41

Podczas wczorajszej komisji rewizyjnej przyjęliśmy protokół kończący kontrolę stanu, dostępności i stopnia wykorzystania szkolnych sal gimnastycznych, boisk i urządzeń sportowych. Poniżej treść protokołu – który warto przeczytać!

Za najbardziej kuriozalne uznaję brak jakiejkolwiek bramki, kosza czy słupka do siatkówki przy szkole podstawowej nr 23. Pomimo bezpośredniej wizji lokalnej, wykonanej 9 cerwca w tej szkole i zasugerowanie dyrektorowi NIEZWŁOCZNE wystąpienie do Wydziału Edukacji o środki na zakup bramek, koszy i słupków, do dnia dzisiejszego – czyli przez blisko miesiąc – dyrektor nie podjął żadnych działań. Na pytanie – dlaczego nie ma takich bramek, koszy czy słupków – z rozbrajającą szczerością udzielił krótkiego, acz bardzo logicznego wyjaśnienia: – „…bo nigdy ich tu nie było.”

W pozostałych wizytowanych szkołach brak jest wciąż siatek do siatkówki tj. w Gimnazjum nr 10 przy ul. Północnej, z których zwisają sznurki, którymi młodzież próbowała zastąpić siatkę. W Gimnazjum nr 13 przy ul. Zamenhofa zamknięta brama ogranicza dostęp na boiska szkolne, a ze słupków smętnie zwisa kawałek sznurka. Przy ul. Legionów w Zespole Szkół Technicznych mlodzież zrobiła sobie siatkę z taśmy klejącej, bo dyrekcja ma w nosie dzieci, które spędzają wakacje w mieście. Obiecywany podczas wizytacji 9 czerwca w krótkim czasie montaż koszy, zawieszenie siatki i osłon bramek do piłki nożnej póki co pozostaje w sferze marzeń okolicznych dzieciaków. I tutaj na boisko jedyna droga wiedzie przez skok przez płot.

W wakacje gmina Sosnowiec przygotowała wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. A to dzieci mogą obejrzeć wystawę szkła artystycznego, pójść na bezpłatny koncert operetkowy, posłuchać wykładu historycznego itd. Szkoda, że niektórzy dyrektorzy szkół totalnie zlekceważyli swoje obowiązki i zamykają przed dzieciakami najbliższe dla nich tereny rekreacyjne, jakimi są boiska przy ich osiedlowych szkołach i kompletnie nie dbają o stan infrastruktury.

Panie Prezydencie – apeluję! Natychmiast – w ciągu dwóch dni nakazać sporządzenie raportów bieżących, wezwać do siebie lekceważących swoje obowiązki i nie puszczać na urlopy żadnego dyrektora, który nie zapewni dostępności boisk i funcjonowania najprostszych urządzeń na swoim obiekcie! Chyba, że na „urlop stały” – czyli DYSCYPLINARNE ZWOLNIENIE! Oficjalną interpelację w tej sprawie złożę w poniedziałek, a dalej treść całego protokołu.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w sosnowieckich szkołach przy udziale zastępcy Prezydenta Miasta – Zbigniewa Jaskierni, Naczelnika Wydziału Edukacji Piotra Wesołowskiego oraz inspektor Wydziału Edukacji Bożeny Grociak w okresie od 11.03.09 do 3.07.2009 przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej RM w składzie: Andrzej Jagiełłowicz, Krzysztof Haładus i Tomasz Bańbuła na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 1 czerwca 2009r.

Zespół Kontrolny przeprowadził kontrolę pod nazwą „Kontrola stanu, dostępności i stopnia wykorzystania sal gimnastycznych, boisk i urządzeń sportowych, należących do szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych w mieście”.

1. W tym celu Zespół wykonał następujące czynności:
1.1. Zlecił, poprzez Wydział Edukacji, placówkom oświatowym na terenie miasta, przygotowanie materiału fotograficznego, wypełnienie ankiety oraz sporządzenie zestawienia zbiorczego wraz z prezentacją multimedialną przez Wydział. Szczegółowej analizie poddano 57 placówek szkolnych na terenie miasta.
1.2. W dniu 9.04.2009 po zapoznaniu się z w/w materiałami, Zespół postanowił wyłączyć z kontroli przedszkola do ewentualnej, odrębnej kontroli w terminie późniejszym.
1.3. W dniu 5.06.2009 Zespół w obecności zastępcy Prezydenta Miasta Z. Jaskierni wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji zapoznał się z materiałami w prezentacji multimedialnej oraz po ich omówieniu postanowił dokonać wizji lokalnej wybranych placówek.
1.4. W dniu 9 czerwca 2009 Zespół skontrolował wybrane, następujące placówki: SP nr 18 ul Przyjaciół Żołnierza; Gmnazjum nr 10 — ul. Północna; SP nr 23 ul.Zapały; Gimnazjum nr 13 – ul.Zamenhoffa; L.O im.Staszica – Plac Zillingera; ZST – ul. Legionów.

2. Na bazie powyższego zespół poczynił następujące ustalenia:

2.1. Stwierdzono przeciętnie bardzo dobry i dobry stan sal gimnastycznych i ich wyposażenia.
2.2. Stwierdzono w dużej części szkół przeciętnie zły, tylko w nieznacznej bardzo zły, a w jednostkowych przypadkach fatalny stan boisk i urządzeń zewnętrznych. Brak tablic i koszy do koszykówki oraz zły stan nawierzchni to największe niedostatki. Dodatkowo zły stan słupków do siatkówki. Wyjątkiem są obiekty posiadające modernizowane niedawno boiska i nawierzchnie.
– W 17 szkołach dyrekcje określiły stan nawierzchni zewnętrznych boisk do piłki nożnej jako zły, a w 12 szkołach jako dostateczny.
– Stan urządzeń do koszykówki 10 szkół określiło jako zły, 4 szkoły jako dostateczny, przy czym zewnętrznych tablic do koszykówki nie ma w 24 szkołach. Czyli pozytywny stan istniejących zewnętrznych tablic do koszykówki występuje jedynie w 19 na 57 szkół – czyli w 1/3 placówek. Niejednokrotnie placówki te dysponują tylko jedną parą tablic!
– Stan nawierzchni boisk do siatkówki dyrekcje określiły jako złe w 16 szkołach a dostateczne w 5. Stan urządzeń zły w 10 a dostateczny w 7. Przy czym istnienie zewnętrznych boisk do siatkówki potwierdzono w 36 na 57 szkół. Praktycznie więc w 50% szkół, gdzie boiska takie istnieją zarówno stan nawierzchni jak i urządzeń jest zły lub dostateczny. Pozytywny stan nawierzchni boisk i urządzeń do siatkówki występuje jedynie w 12 szkołach czyli w niespełna ¼ wszystkich szkół.
– W jednej ze szkół podstawowych – SP23 nie ma na zewnątrz ani jednej bramki, kosza, czy słupków do siatkówki, pomimo sporego terenu i urządzonych nawierzchni trawiastych i z kostki brukowej.
2.3. 19 szkół nie dysponuje siatkami do wywieszenia na zewnątrz, przy czym 28 szkół zadeklarowało, że nie wywiesi siatek od 15 marca na czas sezonu, uzasadniając to obawą przed dewastacjami i kradzieżą siatek.
2.4. Stopień wykorzystania sal. Stwierdzono zróżnicowany, przeciętnie niski stopień wykorzystania sal gimnastycznych poza godzinami lekcyjnymi. Na sformułowane w wypełnianej przez szkoły ankiecie pytanie, definiujące godziny poza lekcjami jako; w tygodniu 15-23 oraz weekendy 8-23, czyli maksymalnie 70 godzin, pięć szkół dysponujących łącznie siedmioma salami poinformowało, że ich sale wykorzystywane są przez 0 (zero) godzin. Osiem szkół dysponujących łącznie trzynastoma salami od 0,5 do 3 godzin. W 28 placówkach (50% wszystkich), dysponujących łącznie 37 salami, ilość godzin wykorzystania sal gimnastycznych poza lekcjami nie przekracza 10 godzin w każdej z placówek w skali tygodnia.
2.5. Dostępność do boisk i urządzeń zewnętrznych poza lekcjami. – W 10 szkołach dyrekcja stwierdziła, że nie można korzystać z boisk zlokalizowanych przy kierowanych przez nich placówkach w godzinach popołudniowych motywując to obawą o bezpieczeństwo i aktami wandalizmu. W 10 szkołach (w części pokrywających się z ww. dziesiątką placówek) stwierdzono, że wejścia na boiska są zamknięte w godzinach popołudniowych.
2.6. Szczegółowe informacje dotyczące stanu poszczególnych zasobów urządzeń sportowych w szkołach zawiera zgromadzony materiał analityczny – tabele zbiorcze, płyta DVD z fotografiami oraz ankiety.

3. Po analizie materiału Komisja formułuje poniższe wnioski:

3.1. Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta oraz do Rady Miasta o sporządzenie do 30 września 2009 harmonogramu prac inwestycyjno – remontowych wraz z zabezpieczeniem środków finansowych w budżetach na najbliższe lata w celu doprowadzenia stanu zewnętrznych urządzeń sportowych przy placówkach oświatowych do stanu dobrego i bardzo dobrego w jak najkrótszym czasie. Prace nad sporządzaniem harmonogramu i przygotowanie wniosków do zmian w budżecie nie powinny wstrzymywać najpilniejszych prac, które mogą i powinny być rozpoczęte niezwłocznie.
3.2. Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta o uznanie i traktowanie – jako priorytetowe – inwestycji związanych z doposażaniem, remontami oraz utrzymywaniem boisk przyszkolnych w zestawieniu z dużymi ogólno-miejskimi inwestycjami sportowymi.
3.3. Komisja uznaje za celowe, pogłębienie dotychczasowej współpracy w zakresie utrzymania i wyposażania placówek w sprzęt sportowy pomiędzy Wydziałami Edukacji i Sportu UM. W szczególności Komisja wnioskuje do Wydziałów Sportu i Edukacji Urzędu Miejskiego o wykorzystanie materiału fotograficznego i ankietowego do doposażenia i pomocy szkołom w remoncie i zakupie zużytego i zniszczonego sprzętu oraz zasobów.
3.4. Komisja wnioskuje o włączenie do regulaminu wynagradzania kierowników placówek dodatku motywacyjnego, uzależnionego od stopnia wykorzystania sal gimnastycznych i dostępności boisk i urządzeń zewnętrznych.
3.5. Komisja wnioskuje o przyznanie nagrody dyrektorom szkół, w których wykorzystanie sal wynosi minimum 20 godzin tygodniowo w przeliczeniu na jedną salę (po zweryfikowaniu) tj. G13, ZSO2, ZSO3, ZSO9, ZSO14, ZSE, SP10, SP42.
3.6. Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o rozważenie możliwości składania –jako warunku koniecznego do wybrania na stanowisko dyrektora placówki, w tym na kolejną kadencję – pisemnego zobowiązania kandydata do udostępniania boisk i urządzeń sportowych zewnętrznych dla celów rekreacji sportowej oraz do dołożenia należytych starań maksymalizacji wykorzystania szkolnych sal sportowych. Brak efektywnych działań ze strony obecnych dyrektorów, zmierzających do zwiększania stopnia dostępności szkolnych obiektów sportowych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych oraz działań doposażających te obiekty i utrzymujących w dobrym stanie, po terminie bieżącej kontroli, powinien dyskwalifikować dyrektorów przy ewentualnym staraniu się o kolejną kadencję. Komisja zwraca się do radnych biorących udział w komisjach konkursowych o wymaganie i egzekwowanie tego warunku, w przypadku jego wprowadzenia.
3.7. Komisja wnioskuje o otoczenie opieką również obiektów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci z domów dziecka zasługują na sprawne urządzenia i boiska do gry.
3.8. Komisja wnioskuje do Prezydenta o zobowiązanie dyrektorów wszystkich placówek do:
– utrzymywania w należytym stanie urządzeń zewnętrznych: tablic wraz z obręczami do koszykówki, słupków i siatek do siatkówki, bramek i nawierzchni boisk przyszkolnych – we współpracy z organami gminy – Prezydentem, Wydziałami Edukacji i Sportu, MOSiR oraz MZUiM,
– otwarcia furtek i bram w godzinach popołudniowych w celu umożliwienia korzystania z boisk,
– stałego wywieszenia siatek do siatkówki na obiektach zewnętrznych przez okres całego sezonu (od marca do listopada).
3.9. Komisja wnioskuje do Prezydenta o rozważenie możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy środków na sfinansowanie organizacji i opieki nad sportowymi zajęciami pozalekcyjnmi w obiektach szkolnych.
3.9.A) Komisja wnioskuje sukcesywne wprowadzanie monitoringu kamer na modernizowanych obiektach przyszkolnych.

Do dyrekcji szkół:

3.10. Komisja wnioskuje o ułatwienie dostępu do boisk i urządzeń zewnętrznych dla wszystkich chętnych do korzystania z nich w celach sportowych, poprzez montaż dodatkowych oraz otwarcie istniejących, zewnętrznych furtek, bez konieczności przechodzenia przez szkołę, czy też uprzedniego uzyskiwania zgody dyrektora czy innego pracownika szkoły. W szczególności należy zapewnić swobodny dostęp od strony bloków i osiedli mieszkaniowych.
3.11. Komisja apeluje do dyrektorów placówek o zachęcenia rodziców do korzystania zarówno z boisk jak i sal gimnastycznych do gry i zabawy z dziećmi i młodzieżą. W tym celu komisja zaleca sporządzenie przez szkoły ulotek informujących o dostępności boisk zewnętrznych w godzinach popołudniowych również dla osób dorosłych dla celów rekreacyjno-sportowych oraz zasad wynajmu i korzystania wraz z cennikiem i trybem załatwiania wynajmu sal. W ulotce powinien się również znaleźć apel o szanowanie wspólnego mienia i pomoc w ochronie przed celowym niszczeniem. Ulotkę z informacjami należy przekazać rodzicom przy rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
3.12. Komisja wnioskuje o zamieszczenie na głównych stronach internetowych szkół zakładki „Skorzystaj bezpłatnie z boisk – wynajmij salę” prowadzącej do podstrony, zawierającej szczegółowe informacje dotyczących zasad korzystania z boisk (nieodpłatnie) i wynajmu sal wraz z cennikiem wynajmu sal, telefonami i mailami osób, które koordynują grafik i umowy na korzystanie z sal, basenów itp.
3.13. Niezwłoczne, możliwie jeszcze w okresie wakacyjnym, wykonanie drobnych uzupełnień i napraw:
a) zawieszenie siatek do siatkówki, naprawę i konserwację mechanizmu naciągów siatki na zewnętrznych boiskach – stała korbka, możliwie zabezpieczanie siatki przed kradzieżą poprzez montaż w ten sposób, aby do demontażu konieczne było zastosowanie narzędzi np. klucza do nakrętki, jak również opieczętowanie bądź opisanie niezmywalnym mazakiem lub farbą: „własność szkoły nr ………” lub „własność gminy Sosnowiec”
b) odnowienie, naprawę, odmalowanie, konserwację, wyczyszczenie zniszczonych obręczy i siateczek na tablicach do koszykówki, montaż dodatkowych,
c) odnowienie, naprawę, odmalowanie, konserwację, wyczyszczenie bramektablic, słupków do siatkówki.
d) Wymalowanie linii na boiskach, tam gdzie to niezbędne.
e) Współpracę z MZUiM w zakresie napraw nawierzchni asfaltowych

3.14. Wykorzystanie istniejących, a niezagospodarowanych, zewnętrznych nawierzchni utwardzonych poprzez:
a) montaż dodatkowych bramek, tam gdzie to możliwe – również w poprzek boiska, aby w przypadku mniejszej liczby chętnych lub też kliku grup chętnych do gry, można było rozgrywać równocześnie dwa mecze na mniejszych placach gry,
b) montaż dodatkowych koszy – docelowo minimum 6 przy każdej szkole,
c) montaż stałych słupków do siatkówki na boiskach zewnętrznych z zawieszoną w sezonie siatką,
d) montaż stałych słupków do tenisa ziemnego z zawieszoną w sezonie siatką,
a) montaż stałych słupków z zawieszonymi w sezonie siatkami do badmintona,
b) montaż stołów betonowych do tenisa stołowego,
3.15. Wykorzystanie niezagospodarowanych powierzchni trawiastych poprzez ich wyrównanie i montaż słupków do siatkówki lub dodatkowych bramek do piłki nożnej.
3.16. Doposażanie boisk do koszykówki w bramki i odwrotnie, te boiska do piłki nożej lub ręcznej gdzie jest twarda nawierzchnia doposażać w komplet koszy do koszykówki, zarówno nad bramkami, jak i z boku, w poprzek, w miarę możliwości terenowych, tworząc w ten sposób boiska wielofunkcyjne.
3.17. Komisja proponuje w przypadku uzupełniania w przyszłości tablic do koszykówki na obiektach przyszkolnych, aby zakupywane były tablice o standardowych wymiarach (nie mniejsze). Warto również rozważyć możliwość budowy dodatkowych osłon za tablicami, zabezpieczających częściowo przed „uciekaniem” piłki w przypadku nie trafienia w tablicę. Miejsce montażu tablic i innych urządzeń sportowych powinno być konsultowane z nauczycielami w-f. W miarę warunków terenowych każde boisko mogłoby być wyposażone w 6 sprawnych tablic do koszykówki.
3.18. Komisja proponuje dyrektorom szkół rozważenie zwiększenia udziału uczniów w utrzymaniu porządku na obiekcie np. poprzez skierowanie do drobnych prac porządkowych dzieci i młodzieży (plewienie, zamiatanie, czyszczenie z rdzy, malowanie itp.), które nie mogą ćwiczyć w danym dniu na lekcjach w-f.
3.19. Wywieszenie znaków zakazu wprowadzania psów na teren boisk szkolnych, celem wyeliminowania zanieczyszczania terenów szkolnych odchodami zwierzęcymi.
3.20. Komisja wnioskuje o wydzierżawianie osobom prywatnym kortów w G7 oraz SP42 na pięcioletnie okresy w celu ich wykorzystywania przez mieszkańców, bez ponoszenia dodatkowych nakładów ze strony gminy. Warto rozważyć natychmiastowe ogłoszenie przetargów od 1 złotówki miesięcznie, przy stosowaniu kary umownej lub warunku wypowiedzenia umowy, jeśli kort stałby dalej niezagospodarowany lub nie był by użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Dodatkowe:
3.21. Komisja prosi o współpracę szkół ze Strażą Miejską i Policją przy ochronie obiektów zewnętrznych przed wandalizmem i ewentualnym wykorzystywaniem ich dla spożywania alkoholu.
3.22. Komisja prosi Wydział Edukacji o przekazanie kopii protokołu dyrektorom wszystkich placówek.
3.23. Komisja zobowiązuje naczelników wydziałów Edukacji i Sportu UM do pisemnego odniesienia się do wniosków i poinformowania o stanie ich realizacji na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w październiku 2009r.

4. Komisja dziękuje za współpracę dyrekcjom placówek i Naczelnikowi Wydziału Edukacji i osobom sporządzającym dokumentację fotograficzną i opracowującą materiał.

5. Zalecenia i uwagi szczegółowe – do wykorzystania przy ustalaniu zakresu i harmonogramu prac i planów inwestycyjno-remontowych.

Gimnazjum nr 10
– montaż 6 wieży i koszy na boisku do koszykówki (obecnie brak!)
– przygotowanie nawierzchni, montaż słupków do siatkówki z zawieszoną siatką

Gimnazjum nr 13
– Wymiana – ewentualne odnowienie nawierzchni szutrowej na boisku do piłki nożnej/ręcznej
– Nakładka asfaltu na boiskach asfaltowych,
– wymiana tablic do koszykówki, montaż dodatkowych 4 koszy w poprzek boiska
– montaż wysokiej siatki (do 5m wysokości poza małym boiskiem asfaltowym do piłki ręcznej/nożnej i koszykówki, zabezpieczającej wpadanie piłki na teren prywatnych posesji sąsiadujących

Gimnazjum nr 15
– Nakładka asfaltu na boiskach
– Montaż co najmniej 4 koszy
– Montaż słupków do siatki z zawieszoną siatką
– Uporządkowanie – wysprzątanie (!) terenu

Gimnazjum nr 16
– Wykorzystanie nawierzchni trawiastej do montażu dodatkowych słupków i siatki
– Uzupełnienie deski przy skoczni w dal

SP1- Montaż obręczy na tablicy
SP8 – montaż 4 koszy w poprzek boiska do piłki nożnej
SP9
– montaż koszy
– montaż słupków do siatkówki na nawierzchni trawiastej, zawieszenie siatki

SP10
– Montaż dodatkowych koszy
– Montaż bramek (!)
– Naprawa nawierzchni boiska
– Montaż słupków do siatkówki na powierzchniach trawiastych

SP16 – odnowienie (malowanie) parkietu na sali gimnastycznej

SP18
– uzupełnienie koszy
– naprawa nawierzchni
– Wymiana (podwyższenie) słupków na trawniku, montaż siatki

SP 19
– odnowienie parkietu w głównej sali gimnastycznej

SP20
– montaż koszy
– montaż słupków do siatkówki

SP23 -
– Montaż bramek (!)
– Montaż koszy (!)
– Montaż słupków do siatkówki z siatką (!)

SP25
– Montaż koszy w poprzek boiska
– Uzupełnienie słupka do siatkówki
– Naprawa nawierzchni asfaltowej

SP27- Odnowienie parkietu na sali gimnastycznej

SP29
– renowacja nawierzchni do siatkówki oraz naprawa słupka, umożliwiająca montaż siatki
– dodatkowe kosze na boisku do koszykówki

SP35
– ujednolicenie nawierzchni na boisku
– montaż czterech koszy w poprzek boiska
– montaż słupków do siatki na nawierzchni trawiastej

SP39
– Zamontowanie na cały sezon słupków (uniemożliwiające, utrudniające kradzież) i siatki
– Podwyższenie ogrodzenia za jedną z bramek utrudniające wybicie piłki poza teren boiska
– Uzupełnienie jednego z koszy na tablicy, wymiana obręczy i odnowienie zniszczonych tablic

SP42
– montaż 4 koszy – w poprzek boiska asfaltowego do piłki nożnej/ręcznej
– montaż 4 koszy i bramek na dodatkowym placu asfaltowym
– odnowienie, konserwacja słupków do siatkówki – zawieszenie siatki
– przetarg na dzierżawę na 5 lat kortu począwszy od 1 zł!

Zespół Szkół Technicznych –
– montaż 6 koszy do koszykówki
– montaż słupków do siatkówki – zawieszenie siatki
– utworzenie wejścia na boisko od strony bloków

Zespół szkół Architektonicznych
– Kosze w poprzek boiska do piłki nożnej
– Odnowienie słupków do siatkówki, zawieszenie siatki

Zespół szkół Ekonomicznych
– naprawa nawierzchni boisk
– montaż 4 koszy

Zespół szkół Mechaniczno Elektrycznych
– Podwyższenie całego ogrodzenia od strony kolei – w szczególności za koszem (!)
– Montaż tablic pełnowymiarowych oraz dwóch dodatkowych
– Naprawa nawierzchni boiska do siatkówki oraz remont słupków
– Otwarcie, umożliwienie mieszkańcom osiedla Kilińskiego korzystanie z boiska

ZS1
– Montaż koszy w poprzek boiska do piłki nożnej
– Montaż sześciu koszy na boisku do koszykówki (obecnie jest jeden!)

ZS Projektowania, Stylizacji i Ubioru
– Odnowienie nawierzchni na boisku do siatkówki
– Oddzielenie boiska od szkolnego parkingu dla samochodów ogrodzeniem, umożliwiające korzystanie z boiska do piłki nożnej
– Montaż dodatkowych koszy do koszykówki
– Udostępnienie boiska dla mieszkańców

ZS Specjalnych nr1
– renowacja nawierzchni boiska!
– Wzniesienie ogrodzenia pomiędzy boiskiem do koszykówki, a parkującymi samochodami
– Umożliwienie gry na boisku w godzinach popołudniowych

ZSS2
– montaż obręczy
– montaż dodatkowych koszy

ZSTechnicznych i Licealnych
– renowacja nawierzchni
– podwyższenie ogrodzenia od strony kolei
– montaż koszy
– renowacja nawierzchni boiska do siatkówki – zawieszenie siatki

Zespół Szkół Usługowych
– jedno z asfaltowych boisk do siatkówki przekształcić w boisko do koszykówki – sześć koszy
– zamontować cztery bramki w poprzek dużego boiska do piłki nożnej

ZSO3 –naprawa nawierzchni, dodatkowe kosze

ZSO5 – dodatkowe kosze
ZSO6
– montaż mniejszych bramek w poprzek dużych boisk
– montaż koszy na utwardzonej nawierzchni
– Montaż słupków do siatkówki

ZSO7
– montaż dodatkowych mniejszych bramek – mniejsze boiska do piłki nożnej
– montaż dodatkowych koszy
– podwyższenie ogrodzenia z jednej strony, uniemożliwiające wybijanie piłki poza teren szkoły

ZSO11 – montaż słupków do siatkówki (w przyszłości – przy wymianie wymiarowe tablice!)

ZSO12
– Montaż 4 koszy w poprzek boiska
– Montaż słupków do siatkówki
– Montaż tablic i koszy na hali

ZSO13 – montaż 4 koszy w poprzek boiska do piłki nożnej

ZSO14
– w przyszłości wymiarowe tablice do koszykówki
– brak zdjęć słupków i boiska do siatkówki – konieczna renowacja

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Subskrybuj kanał RSS dla komentarzy.

Skomentuj

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter