Basen na Żeromskiego

Bez kategorii — 22.01.2009, 10:03

Początkowy remont dachu basenu przy ul. Żeromskiego, zamkniętego we wrześniu 2007r, rozrósł się aktualnie do kwoty 18 mln. zł i to może nie być koniec. Próbowałem dzisiaj przekonać kolegów radnych, że brnięcie w tę inwestycję to błąd. Konieczny remont dachu można wykonać za około 1 mln zł, a nowy basen za 20 mln. zł można wybudować w innej dzielnicy – np. przy szkole na Zagórzu. W tym przypadku warto byłoby również zaprosić do udziału inwestora prywatnego, który zarządzałby obiektem w godzinach popołudniowych i w dni wolne od zajęć szkolnych…………..

Niestety „przepchnięta” przez Radę miasta koncepcja, uniemożliwi racjnalne wykorzystanie pieniędzy i zamiast dwóch basenów: nowego – nowoczesnego na Zagórzu i starego, ale sprawnego przy ul. Żeromskiego, będziemy, być może, mieli tylko jeden.

Poniżej możesz zapoznać się z procesem „przepychania” decyzji przez Radę Miasta. Pomimo wskazań części radnych, zmierzających do jak najszybszego, jak najmniejszym kosztem, przywrócenia basenu do użytkowania, Prezydent przedstawia swoje koncepcje i w końcu dopina swego.

Niestety – miliony stracone!

—————————————————————————————–
Protokół Nr 11/ 07 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM z dnia 19.09.2007r.

Radny K.Haładus zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku dziennego dodatkowego punktu, tj.informacji n/t przyczyn zamknięcia na większość sezonu krytej pływalni przy ul. Żeromskiego. Zdaniem radnego wszyscy radni powinni uzyskać od prezydenta, bądź osób zarządzających obiektem wyjaśnienia, jak doszło do takiego stanu, że we wrześniu, kiedy basen powinien być uruchomiony, jest zamykany na tak długi okres czasu, dlaczego tak się stało, kto jest za to odpowiedzialny, jakie konsekwencje zostały wyciągnięte w stosunku do tych osób i czy rzeczywiście nie ma możliwości warunkowego otwarcia obiektu i użytkowania go do czasu przyszłej przerwy wakacyjnej.
(…)
Radny K.Haładus wobec powyższej odpowiedzi złożył wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez jego uzupełnienie o temat pt. „Informacja n/t przyczyn i aktualnej sytuacji związanej z zamknięciem krytej pływalni przy ul. Żeromskiego na bieżący sezon” i ujęcie go w porządku dziennym, jako pierwszego punktu merytorycznego. Przewodniczący M.Adamiec poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
W wyniku głosowania:
za – 8,
przeciw – 7,
wstrzymało się – 0,
Komisja przyjęła w/w wniosek.
(…)
Dyrektor MOSiR Z.Drążkiewicz poinformował, że w następstwie tragedii hali targowej MTK w Katowicach nastąpiła, w zeszłym roku, zmiana przepisów budowlanych, która była podstawową przyczyną zaostrzenia parametrów obciążeniowych. W związku z powyższym każdy z obiektów MOSiR sukcesywnie poddano ekspertyzie budowlanej, w terminie zgodnym z przyjętą wcześniej chronologią. Niezależnie od w/w zmiany przepisów corocznie każdy obiekt MOSiR-u jest poddawany ocenie technicznej dokonywanej przez Dział Techniczny danego obiektu. Ocena wydana w stosunku do hali w Zagórzu i krytej pływalni „Żeromskiego” była bardzo dobra pod względem konstrukcyjnym, dlatego ekspertyzę dla tych obiektów zdecydowano wykonać na końcu. Niestety przeprowadzona ekspertyza wykazała błędy na poziomie realizacji projektu budowlanego. W ramach przeprowadzonej ekspertyzy dokonano tzw. odkrywki dachu w wyniku czego okazało się, Że są niedoróbki w projekcie budowlanym. Tylko elementy nośne pozwoliły na użytkowanie obiektów i przypuszczalnie dalej można byłoby te obiekty użytkować, gdyby w/w ekspertyzy nie było. Elementy nośne są mocne, natomiast sama podwięź dachowa jest oceniona jako nie trzymająca się konstrukcyjnie.

W związku z zaistniałą sytuacją MOSiR, na podstawie wniosków z ekspertyzy, uzyskał wstępną zgodę prezydenta na wykonanie projektu remontu dachu, który wraz z kosztorysem posłuży do podjęcia decyzji, czy miasto będzie stać na wykonanie remontu i jaki będzie jego zakres. Zakładając wersję optymistyczną zawieszono działalność obiektu do 15 stycznia 2008r.

Jeżeli chodzi o ciąg dalszy zdarzenia, to w przeciągu ok. 20 dni, jak deklaruje projektant, zostanie przekazany projekt wykonawczy z kosztorysem. Ponieważ decyzje o zamknięciu obiektu z nakazem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wydał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, nie będzie konieczne przeprowadzanie remontu w trybie przetargowym, zgodnie z prawem zamówień publicznych, wykonawca może być wyłoniony w drodze wskazania.

Przewodniczący M.Adamiec podkreślił, Że środki na remont pochodzą z funduszy na bieżące inwestycje. Ponadto zaznaczył, że w kwestii basenu jest pomysł, aby w mieście powstała nowa kryta pływalnia i na ten temat była prowadzona dyskusja. Tej inwestycji ma się podjąć inwestor prywatny, co miasto bardzo popiera i wręcz będzie lobbowało jak najszybsze jego wybudowanie.

Protokół nr 12 – brak w BIP

Protokół Nr 13 / 07 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM z dnia 21 listopada 2007

Radny K.Dziewior poruszył temat remontu i modernizacji basenu przy ul.
Żeromskiego.
Wyjaśnień n/t terminu i zakresu remontu w/w obiektu udzielił dyrektor MOSiR Z.Drążkiewicz. Jednocześnie podkreślił, że w terminie do maja 2008 roku planuje się wykonanie zaleceń ekspertyzy budowlanej, na podstawie której obiekt wyłączono z użytkowania.

Protokoł Nr 14 / 07 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM z dnia 12.12.2007r. (godz. 15:15 – 1545)

Protokół Nr 15 / 08 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM z dnia 16 stycznia 2008r.

Protokół Nr 16 / 08 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM z dnia 20 lutego 2008r.

Protokół Nr 17 / 08 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM z dnia 19 marca 2008r. (godz. 15:15 -….)

Radny K.Dziewior w swojej wypowiedzi wskazał, że zapotrzebowania na korzystanie z obiektów sportowych jest ogromne. Natomiast stwierdzane na obiektach nieprawidłowości powinny być usuwane. W tym kontekście przykładowo wskazał m.in. na basen „Żeromskiego” i „Klimontów”.
(…)
Radny A.Chęciński poprosił dyrektora MOSiR, aby w ramach przygotowania tematu naprawy boska „Niwka” przygotował dodatkowo informację na temat remontu basenu „Żeromskiego” oraz basenu „Klimontów”. (…)

Protokoł Nr 18 / 08 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM z dnia 2 kwietnia 2008r.

Protokół Nr 19/ 08 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM z dnia 16. 04.2008r. (godz. 15:15 – 18:30)

Prezentacja koncepcji modernizacji basenu przy ul. Żeromskiego. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zbigniew Drążkiewicz omówił koncepcje modernizacji basenu w oparciu o prezentacje na planszach. Głos zabrał radny M.Ornowski, któremu nie spodobała się przedstawiona koncepcja. Zarzucił, że nie spełnia ona potrzeb mieszkańców Sosnowca. Według radnego basen powinien być poddany najpotrzebniejszym pracom remontowym i w jak najkrótszym czasie oddany od użytku mieszkańcom. Dopiero potem można pomyśleć o wybudowaniu nowego basenu.

Radny A.Chęciński zauważył, Że czas potrzebny na modernizację basenu jest czasem, w którym można wybudować nowy basen. Następnie zaproponował aby dokonać analizy kosztów budowy nowego basenu i jeśli byłby one zbliżone do kosztu modernizacji starego basenu, skorzystać z rozwiązania przedstawionego przez radnego M. Ornowskiego.

Radny T. Bańbuła (wypowiedź nieczytelna) 1:48. W swojej wypowiedzi zgodził się z przedmówcami w kwestii rozważenia alternatywnych rozwiązań w oparciu o przeprowadzoną kalkulację kosztów. Jednocześnie podkreślił, że zaproponowana modernizacja uczyni z obiektu atrakcyjne miejsce.
Przewodniczący M. Adamiec zapytał dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czy przewiduje staranie się o środki zewnętrzne.
Dyrektor MOSiR Z.Drążkiewicz odpowiedział, że gmina już jest na etapie wykonywania studium wykonalności do uzyskania środków unijnych, jednak ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dopiero w grudniu.
P.o.naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki P.Dusza zauważył, że jest to bardzo dobry projekt i obiekt ten świetnie korespondowałby z nowym budynkiem „Centrum Neofilologii”.
Dyrektor MOSiR Z.Drążkiewicz w ramach uzupełnienia poinformował, że są dwa źródła przyznawania środków na budowę basenów, tj.: środki ministerialne, gdzie należy wykazać się działalnością sportową w tym kierunku, środki marszałkowskie, gdzie trzeba zadać pytanie, jakie wsparcie w ciągu 10 lat gmina uzyskała z tego źródła.
Radny A. Kalański stwierdził, że budowa klasycznego 50 metrowego basenu jest
bardzo ważnym przedsięwzięciem i jest to pierwszy krok do zlikwidowania deficytu
pływalni w mieście.
Radny K. Dziewior w pełni popiera modernizację basenu na ul. Żeromskiego i uważa że będzie to piękny obiekt.
Radny A.Chęciński zwrócił uwagę, że jest wiele rzeczy, których w mieście brakuje i trzeba wybudować, np. hale, boiska sportowe czy stadion. Zaznaczył, że ostatnio pojawiła się informacja, że lada chwila rozpocznie się budowa kompleksu przy ul.Kresowej. W tej sytuacji, budowa drugiego supernowoczesnego obiektu może się okazać nieopłacalna. Jako przykład podał wybudowanie multikina, które doprowadziło do zamknięcia „Muzy”.
Radny Z.Dziewanowski poruszył kwestie głębokości (1,8 m), czy rzeczywiście będzie odpowiednia. Ponadto nawiązał do wybudowanych wież, z których można byłoby skakać do wody, ale nie można, ponieważ ratownik zabrania tych skoków ze względu na bezpieczeństwo.
Przewodniczący M.Adamiec zauważył, że kompleks, który ma postać na ul. Kresowej nie będzie obiektem miejskim. Natomiast basen „Żeromskiego” jawi się jako obiekt miejski na wysokim poziomie, który ma szansę bardzo dobrze korespondować z tamtejszym środowiskiem, tj. parkiem, nowym budynkiem uniwersytetu oraz obiektami kulturalnymi. Natomiast jeżeli chodzi o głębokość basenu, to znaczącą rolę w tej kwestii odgrywają koszty utrzymania basenu, które są bardzo duże.
Radny Z.Dziewanowski stwierdził, Że głębokość 2,5 m nie podraża znacząco tych kosztów.
Przewodniczący M.Adamiec przywołał radnego Z.Dziewanowskiego do porządku, prosząc o przestrzeganie kolejności zabierania głosów w dyskusji. Jednocześnie zaznaczył, Że osobiście jest przeciwny budowaniu skoczni na basenie i w ogóle jest przeciwny skokom do wody na basenie (zwłaszcza młodzieży), które są zagrożeniem dla osób pływających. Swoje zdanie poparł obserwacjami z autopsji. Basen będzie służył do południa dzieciom, a po południu rekreacji osób dorosłych, najczęściej przybywających z dziećmi więc tworzenie obiektu, w którym będzie możliwa taka zabawa młodzieży, może powodować zagrożenia. Basen z takimi moŻliwościami powstanie ze środków komercyjnych przy ul.Kresowej. Natomiast basen „Żeromskiego” skoro ma być basenem miejskim, to powinien być maksymalnie tani w eksploatacji i bezpieczny dla dzieci.
Radny Z.Dziewanowski zauważył, że do dyskusji wkradła się nieścisłość, bo z jednej strony mówi się o siłowni dla kobiet i siłowni dla mężczyzn oraz basenie dla dzieci, co jego zdaniem jest nieporozumieniem. Jeżeli obiekt ma służyć mieszkańcom Sosnowca, to technologia z materiałów nierdzewnych jest rewelacyjna i można się zastanowić nad zastosowaniem jej w szkołach, gdyż są to obiekty, które mają służyć w długim okresie czasu, dzieciom. Z drugiej strony jest mowa o obiekcie „Neofilologii”, z którego będą korzystać studenci, i który zamierza się wkomponować w całość koncepcji.
Dyrektor MOSiR Z.Drążkiewicz wyjaśnił, że ideą przewodnią opracowanej koncepcji był fakt, że basen ten miał służyć dzieciom i młodzieży. Następnie szczegółowo wyjaśnił dlaczego ustalono głębokość basenu na poziomie 180 cm.
Przewodniczący M.Adamiec zakończył dyskusję w powyższym temacie.

Protokół Nr 20/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM w dniu 05 maja 2008r. (1515 do 1910)

Protokół Nr 21 / 08 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM z dnia 11.06.2008r.
(godz. 15:15 – 19:00)

Protokoł Posiedzenia wspolnego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM Nr – 22/ 08
i Komisji Rozwoju Miasta i ochrony Środowiska RM z dnia 19. 06.2008r. (godz. 10:45 -11:05)

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Oświaty i Komisją Kultury, Sportu i Rekreacji – Nr 23/08 w dniu 07 lipca 2008r. (godzina rozpoczęcia części stacjonarnej: 15.30 godzina zakończenia części stacjonarnej: 17.08)

Protokół Nr 24 / 08 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM z dnia 20.08.2008r.
(godz. 15:15 -18:20)

Protokoły nr 25 i 26 brak w BIP

Protokół Nr 27 / 08 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM z dnia 31.10.2008r.
(godzina rozpoczęcia: 13:00 godzina rozpoczęcia: 15:00)

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Subskrybuj kanał RSS dla komentarzy.

Skomentuj

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter