Tajny protokół?

Bez kategorii — 30.05.2010, 22:54

Przed czwartkową sesją otrzymałem informację podpisaną przez zastępcę prezydenta – Zbigniewa Jaskiernię, mającą uzasadnić nie przekazanie do wglądu komisji Rady Miejskiej, przez blisko miesiąc czasu, protokołu z kontroli wydziału Polityki Społecznej w domach dziecka. W odpowiedzi P. Jaskiernia pisze:
„…uprzejmie informuję, że w chwili obecnej Wydział Polityki Społecznej zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez Dyrektora COWPDiR – P. Renaty Zmarzlińskiej-Kulik do zaleceń pokontrolnych. Przedstawiona opinia WPS trafi pod obrady Kolegium Kierownictwa i dopiero wówczas będzie mogła zostać przekazana Komisji.”

Samorząd gminny nie jest prywatną działalnością gospodarczą, spółką prawa handlowego ani prywatnym folwarkiem, nie podlegającymi kontroli społecznej. Samorząd gminny jest finansowaną przez podatników instytucją, w której pracuje się za pieniądze podatników i na rzecz tychże podatników. Jeżeli jakikolwiek dokument nie jest objęty ustawową tajemnicą – to każdy obywatel ma do niego prawo wglądu – niezwłocznie – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. (Czytaj)

„Skandaliczna promocja”

Bez kategorii — 28.05.2010, 13:32

W dzisiejszym Dzienniku Zachodnim znajduje się artykuł, omawiający działania, czynione w Sosnowcu w celu pozyskania rodzin zastępczych. Jego znacząca część poświęcona jest kontrowersji, związanej ze stopniem wykorzystania aspektu finansowego w promowaniu rodzicielstwa zastępczego. Aż oczom nie mogłem uwierzyć jednak, kiedy przeczytałem fragment: (Czytaj)

Kiepska jakość za wysoką cenę

Bez kategorii — 26.05.2010, 11:28

Podczas wczorajszego posiedzenia komisji budżetowej omawiane było finansowanie sosnowieckiej edukacji. Zabrałem głos w tej dyskusji przytaczając istotne dane, przygotowane w większości jeszcze w roku ubiegłym przez wydział oświaty UM. Najistotniejsze z nich, obrazujące istniejący stan rzeczy, to:

Powiększa się dopłata ze strony gminy do oświaty, która powinna być finansowana z subwencji oświatowej z budżetu państwa.

Z roku na rok maleje liczba uczniów, przy rosnącym jednocześnie funduszu wynagrodzeń nauczycieli, będącym podstawowym składnikiem kosztów. Przykładowo liczba uczniów w obecnych klasach drugich szkół podstawowych wynosi średnio 22 dzieci w klasie, przy czym w 9 szkołach nie przekracza 20 uczniów, w 13 nie przekracza 25 uczniów, a tylko w 9 mieści się w przedziale 25-30, w jedynej osiągając liczbę 31. (Czytaj)

Spore dofinansowanie z ministerstwa

Bez kategorii — 23.05.2010, 22:16

Aż 165 tys. przyznano łącznie dla Sosnowca w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na programy w dziedzinie wspierania rodziny – w tym programu rodzin zastępczych. To spora kwota w stosunku do innych powiatów, nie mówiąc o latach ubiegłych, gdzie występowaliśmy jedynie o kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. Jako przewodniczący komisji RM ds. adopcji i rodzin zastępczych w drobnym wymiarze uczestniczyłem w przygotowaniu wniosków.
W ramach tych środków są również pieniądze na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. Zostaną one jednak wykorzystane pod warunkiem, że znajdziemy w tym roku wystarczającą liczbę odpowiednich kandydatów do podjęcia się tego zawodu.
Mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu uruchomimy pierwszą część kampanii informacyjnej, zachęcającej do podjęcia się funkcji zawodowej rodziny zastępczej lub niespokrewnionej.

Wniosek o przygotowanie terenów na poszerzenie SSE

Bez kategorii — 21.05.2010, 13:13

Podczas środowej komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w wyniku dyskusji i na podstawie informacji przekazanych przez Prezesa SSE sformułowałem i zgłosiłem przyjęty następnie przez komisję bodaj jednogłośnie wniosek do Prezydenta Miasta. Wniosek dotyczy przygotowania przez gminę terenów, które nie nadają się na budownictwo mieszkaniowe, dla celów poszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Sosnowca, która praktycznie na dzień dzisiejszy nie dysponuje ofertą wolnych terenów. Firmy, inwestujące w strefie nie mają żadnych ulg w lokalnym podatku i płacą do miejskiej kasy 100% należnego podatku od nieruchomości (jak poinformował Prezes SSE) dając miejsca pracy i utrzymanie zarówno mieszkańcom Sosnowca, jak i okolicznych miast, z czego dodatkowo zasilany jest również budżet miasta – udziałem w podatku od osób fizycznych.

Osobiście uważam, że Specjalną Strefę Ekonomiczną (niskie podatki) należałoby ustanowić na całym świecie. :)

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter