„Dzisiaj to anachronizm”?

Bez kategorii — 27.02.2009, 23:45

Przedmiotem dzisiejszej komisji RM była ocena komunikacji zbiorowej. Przedstawiciele KZK GOP, Tramwajów Śląskich i sosnowieckiego PKM przedstawili informację o realizacji komunikacji publicznej w Sosnowcu i regionie. Niestety tylko PKM przygotował materiał w formie pisemnej, a wiele pytań zadawanych przez radnych nie doczekało się jasnych odpowiedzi – przede wszystkim ze strony KZK. W konsekwencji komisja zwróciła się do dwóch pierwszych podmiotów o udzielenie odpowiedzi na piśmie na pytania zadane podczas komisji, jak również o przedstawienie kluczowych informacji, a nie odsyłanie do budżetu, jak to był uprzejmy zrobić przedstawiciel KZK.

Radni nie uzyskali na przykład odpowiedzi…. (Czytaj)

Komisje RM w marcu

Bez kategorii — 27.02.2009, 11:08

5 marca – Komisja Zdrowia godz. 15:15 s.307
10 marca – Komisja Bezpieczeństwa godz. 15:15 (p.wyj)
12 marca – Komisja Gosp. Komun. godz. 15:15 s.307
16 marca – Komisja Oświaty godz. 15:15 s.307
19 marca – Komisja Zdrowia godz. 15:15 s.307
20 marca – Komisja Rewizyjna godz. 15:15 s.307
23 marca – Komisja Rozw. Miasta godz. 15:15 s.307
24 marca – Komisja Budżetowa godz. 15:15 s.307
24 marca – Kolegium Rady ok. godz. 17:00 s.307
25 marca – Komisja Gosp. Kom. godz. 15:15 s.307
26 marca – s e s j a RM godz. 11:00 s.319
27 marca – Komisja Spraw Obyw. godz. 15:15 s.307
30 marca – Komisja Oświaty godz. 15:15 s.307
31 marca – Komisja Kultury godz. 15:15 s.307

Każdy mieszkaniec ma prawo obecności na posiedzeniach komisji i sesjach RM. O tematyce poszczególnych posiedzeń najlepiej pytać w dniu obrad rano, w biurze RM – tel. 32-296-05-14

Biskup Śmigielski vs Armia Ludowa

Bez kategorii — 26.02.2009, 18:04

Wstrzymałem się dzisiaj od głosu w sprawie wprowadzenia do porządku obrad rozpatrywania uchwały o zmianie ulicy Armii Ludowej na ul. Adama Śmigielskiego (św. pamięci – I Biskupa Diecezji Sosnowieckiej) z kilku powodów:
1. Uchwała tego rodzaju powinna mieć charakter uroczysty i być ujęta w porządku obrad na tydzień przed sesją, a nie wprowadzana na obrady drogą przewidzianą dla spraw nagłych.
2. Przeciwstawienie Śp. Biskupa Śmigielskiego dotychczasowej nazwie ulicy – Armii Ludowej, wydaje mi się niestosowne – nie sądzę aby Ksiądz Biskup chciał być postawiony w takiej sytuacji.
3. Jestem zwolennikiem zmiany nazwy Armii Ludowej, ale po przeprowadzeniu, choćby niewielkiej, kampanii informacyjnej. W roku ubiegłym wielkie emocje budził początkowo projekt przyjęcia przez RM uchwały o odebraniu tytułu honorowego obywatela Sosnowca – Roli Żymierskiemu. Po dyskusji, podpartej opinią IPN, udało się przekonać do tej decyzji większość radnych. Tymczasem Armia Ludowa – uważana jest, zwłaszcza przez ludzi starszych – jako jedna z dwóch – obok Armii Krajowej – formacji, walczących z niemieckim okupantem o wolną Polskę. Jeśli słusznie chcemy znieść pamięć o niej z niezasłużonego piedestału, to powinniśmy zadbać o to, by społeczność naszego miasta miała szansę dobrze zrozumieć naszą motywację i poprzeć ją, w oparciu o przedstawienie prawdy historycznej o tej formacji. Brak takiej informacji może zaś rodzić poczucie lekceważenia czy też arogancji ze strony władzy – zwłaszcza wobec starszego pokolenia.
4. Uważam, że podjęcie w dniu dzisiejszym – w zaproponowanym trybie – przedmiotowej uchwały nie byłoby dobre: dla mieszkańców, dla pamięci Księdza Biskupa, dla Kościoła Katolickiego ani dla środowisk i formacji, które popierają taką zmianę.

Z tego też względu wstrzymałem się od głosu – o której to decyzji uprzedzałem też jednoznacznie i konsekwentnie podczas prowadzonych przed sesją konsultacji.

Rodziny Zastępcze – konkurs MPiPS

Bez kategorii — 25.02.2009, 13:18

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło w dniu wczorajszym konkurs na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2009. Jest on skierowany do samorządów i organizacji pozarządowych, działających w tej dziedzinie. Odpowiednie dokumenty należy złożyć najpóźniej do 26 marca br.

Przy ocenie programów opracowanych i zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczególnie promowane będą programy budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o partnerstwo lokalne (na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie).

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie MPiPS.

Pytanie posła Palikota

Bez kategorii — 24.02.2009, 13:05

Serwis e-sosnowiec.pl zamieścił sprawozdanie z wizyty posła Janusza Palikota w Sosnowcu. Jak wynika z tej relacji, na spotkaniu w biurze senatorskim Pan Poseł Palikot zapytał między innymi: Jak mogło dojść do wprowadzenia przepisu, iż każdy przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać w zakładzie osobę przeszkoloną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego? To głupota.

Panie Pośle! Pan kieruje to pytanie do mieszkańców Sosnowca? Czy też może stawia je Pan tylko retorycznie? To ja Pana pytam – jak mogło do tego dojść?! To Pan jest członkiem partii rządzącej – szefem komisji sejmowej, która ma nie tylko nie dopuszczać do takich patologii, ale likwidować istniejące! A czy posłowie którzy wprowadzili ten przepis – głosując za jego przyjęciem – zostali zidentyfikowani, a ich nazwiska podane do publicznej wiadomości – by na przyszłość najpierw dwa razy zastanowili się, zanim narażą się na śmieszność? Czy jeśli Pan przespał moment wprowadzenia tego w życie, to złożył Pan już wniosek o wykreślenie tego idiotyzmu?! Kiedy? Kiedy będziecie głosowali nad tym skreśleniem? Czy ktoś z uczestników spotkania zadał to pytanie p. Posłowi? A może ktoś zna na nie odpowiedź?

Panie pośle! Posłowie nie są od biadolenia, organizowania heppeningów czy objazdowego show! Posłowie w pierwszym rzędzie są od stanowienia PRAWA!

CBA – treść wystąpienia pokontrolnego

Bez kategorii — 24.02.2009, 1:53

W Radzie Miasta wkrótce powołany zostanie zespół lub komisja tymczasowa do oceny zarzutów i ewentualnych kroków, jakie podejmie RM. Jesli ktoś posiada informacje w tej sprawie, lub chciałby wyrazić swoją merytoryczną opinię lub sugestię, proszę o kierowanie uwag zarówno do mnie, jak i do pozostałych kolegów radnych, z którymi macie Państwo kontakt.

Poniżej można zapoznać się z treścią wystąpienia pokontrolnego CBA. (Czytaj)

Kiedy ujawniać protokół

Bez kategorii — 17.02.2009, 15:10

Do konsultacji radni otrzymali projekt zmian w regulaminie Komisji Rewizyjnej sosnowieckiej RM, który zawiera min. wprowadzenie następującego paragrafu.

„Członkowie Komisji lub eksperci zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelakich informacji uzyskanych podczas przeprowadzania kontroli, aż do czasu przyjęcia protokołu z kontroli.” (Czytaj)

Kto mieczem wojuje…

Bez kategorii — 16.02.2009, 23:25

Po wygaśnięciu w grudniu ubiegłego roku współpracy koalicyjnej pomiędzy PO i LiD w sosnowieckiej Radzie Miasta, prowadzone są rozmowy co do dalszych form i kierunków współpracy, pomiędzy radnymi różnych opcji. To co wzbudza spore emocje, to obawy jednych o swoje funkcje, a propozycje innych by pewnych roszad dokonać.

Zdziwili mnie radni PO kiedy, na początku bieżącej kadencji, postanowili wyeliminować zupełnie PiS i porozdzielać wszystkie funkcje wespół z lewicą. Dziwią mnie również dzisiejsze obawy niektórych, że mogą zostać potraktowani analogicznie, chociaż bez zmrużenia okiem pominęli radnych PiS na początku kadencji. Kto mieczem wojuje…

Osobiście, nie chcę w tym przypadku przyłożyć swojej ręki, by dobyć tegoż miecza. Jestem zwolennikiem zmniejszenia liczby komisji RM do niezbędnego minimum, co przyniosłoby, wprawdzie niewielkie, ale jednak konkretne oszczędności. Zoptymalizowałoby również pracę w RM, która jest zbyt rozczłonkowana pomiędzy zbyt dużą liczbę komisji. Pozwoliłoby to też na spokojne dokonanie zmian kadrowych. I wreszcie jestem za desygnowaniem radnych do obsady funkcji, przez poszczególne kluby, w oparciu o parytet liczby radnych w danym klubie. Na czym jednak stanie? – Zobaczymy.

Współpraca miasta z klubami sportowymi

Bez kategorii — 13.02.2009, 10:52

Na środowym posiedzeniu Komisji Kultury Sportu i Rekreacji RM omawiany miał być temat współpracy samorządu z klubami sportowymi. W poniedziałek radni otrzymali materiał zawierający część opisową i zestawienie wydatkowania kwoty ok. 500.000,- – przygotowane przez Wydział Sportu UM. Poprosiłem niezwłocznie o uzupełnienie tej informacji o podstawowe dane, niezbędne do oceny współpracy gminy z klubami. W szczególności poprosiłem o: ……. (Czytaj)

Rodziny zastępcze

Bez kategorii — 11.02.2009, 22:19

W ciągu kilku ostatnich miesięcy, w ramach komisji Rewizyjnej RM, czteroosobowy zespół radnych (A.Jagiełłowicz, K.Haładus, K.Winiarski, Z.Kempny) zapoznawał się z warunkami opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Poniżej można przeczytać wszystkie kluczowe elementy projektu protokołu, który będzie omawiany i przyjmowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 20 lutego.

Głównym efektem pracy zespołu jest sformułowanie programu przejścia od publicznych domów dziecka do opieki w rodzinach zastępczych. Proponuje się to osiągnąć przede wszystkim poprzez zwiększenie zachęt finansowych dla rodzin zastępczych. Podstawowym efektem powinna być poprawa wychowania dzieci pozostających poza opieką rodziców biologicznych czy adopcyjnych. Szczegóły programu – stanowiące główną część protokołu – poniżej. Proszę wszystkie osoby mogące wnieść swoje istotne uwagi do programu o ich sformułowanie i przekazanie radnym. …. (Czytaj)

Następna strona »
 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter