Z bieżącej pracy

Bez kategorii — 12.12.2007, 19:48

Zwróciła się do mnie podczas dyżuru samotna osoba z prośbą o wsparcie przy ubieganiu się o mieszkanie komunalne lub socjalne. Po zapoznaniu się z obszerną, liczącą kilkanaście stron różnych pism dokumentacją, podjąłem następujące kroki. Zwróciłem się do Urzędu Pracy z prośbą o przedstawienie ofert pracy i ewentualne objęcie szkoleniem (osoba bezrobotna). Skontaktowałem się z centrum wsparcia kryzysowego w sprawie możliwości pomocy ze strony pracowników ośrodka. Dokonałem rozeznania czy i w jaki inny sposób mogę jako radny pomóc tej osobie. W wyniku powyższego UP zadeklarował niezwłoczne przedstawienie odpowiednich ofert i objęcie tej osoby szkoleniem. Ośrodek wsparcia przekazał za moim pośrednictwem osobie wnioskującej zaproszenie do skorzystania z pomocy ośrodka. Udzieliłem również informacji, że osoba ta może udać się również z interwencją do prez. Górskiego, jeśli uważa że dotychczasowe rozstrzygnięcia w jej sprawie są niewłaściwe.

W komisjach RM trwa opiniowanie budżetu miasta na rok przyszły. W wielu przypadkach negatywnie odnoszę się do przedstawionych propozycji. Nie poprę bowiem podwyżki podatków. Nie poprę również wzrostu zadłużenia gminy, które nie niesie ze sobą wymiernych, realnych korzyści, w krótkiej perspektywie czasowej. Obydwa te zjawiska dominują w projekcie budżetu na rok 2008.

Na ostatniej Komisji Rewizyjnej RM przedstawiłem moją opinię o celowości zbycia nieruchomości w centrum miasta: budynku „Stary Wawel”, budynku po szpitalu nr 2, budynku biurowego na Patelni, budynku usługowo-handlowego przy ul. Kościelnej.

Wnioskowałem również o likwidację sygnalizacji świetlnej na prawoskrętach z ul. 3-go Maja na Ślimak, jadąc od strony Sielca, oraz ze Ślimaka na 3-go Maja w kierunku Dworca PKP. Te światła powodują tam drastyczne spowolnienie ruchu; praktycznie nieuzasadnione bezpieczeństwem! Za celowe uważam również likwidację sygnalizatora na prawoskręcie z ul. Wawel na 3-go Maja. Apeluję również o wyłączanie sygnalizacji świetlnej w godzinach od 22.00 do 6.00. Jak na razie bezskutecznie.

Wstępnie zgłosiłem również pomysł budowy parkingu podziemnego przed UM. Istnienie takiego 3-poziomowego parkingu mogłoby zlikwidować problemy z parkowaniem w tym rejonie w dłuższej perspektywie czasowej.

Podczas prac komisji zgłosiłem również istotne zastrzeżenie co do przeznaczania w budżecie gminy kwoty kilkudziesięciu milionów złotych na inwestycję drogi od skrzyżowania ze wschodnią obwodnicą GOP do Ostrów i dalej do Sławkowa. W połowie br. projekt ten przedstawiony został radnym, jako mający być sfinansowany przez budżet państwa. Budowa tej drogi wydaje się być celowa, chociaż wnioskowałem (wraz z innymi radnymi) o uprzednie opracowanie studium wskazujące na kolejność podejmowanych inwestycji drogowych w Sosnowcu. Wówczas ze strony prezydenta miasta padł koronny argument, że skoro budżet Państwa może sfinansować tę drogę, to trudno żeby miasto negatywnie zaopiniowało ten projekt. Okazuje się tym czasem, że pieniędzy z Warszawy nie widać, a my mamy i tak realizować akurat tę inwestycję. Niewątpliwym największym beneficjentem tej inwestycji będzie firma CTL Maczki Bór, której gmina niejednokrotnie pomagała już w przeszłości.

Zwróciła się również osoba z interwencją w sprawie spożywania alkoholu w sąsiedztwie przedszkola nr 45. W tej sprawie skontaktowałem się z dyrektor placówki. Przy okazji poruszyliśmy problem odcinka drogi dojazdowej, gdzie zasugerowałem niezwłoczne zgłoszenie potrzeby do odpowiedniego wydziału UM. Zamierzam zwrócić się o montaż tablicy informacyjnej o zakazie picia alkoholu w miejscu publicznym, wniosek o sprawdzenie rzetelności korzystania z licencji na sprzedaż alkoholu w okolicznych placówkach oraz prośbę do straży miejskiej o częstsze kontrole w tym rejonie.

Propozycje do planu pracy komisji RM

Bez kategorii — 10.12.2007, 0:05

Przedstawiam zgłoszone przeze mnie propozycje do planu pracy komisji RM na I półrocze 2008 roku.

Komisja Budżetowa:
1. Amortyzacja w gminnych instytucjach kultury w latach 2005-2007.
2. Weryfikacja kosztów związanych z gminnymi budynkami biurowo-usługowymi przy ul. Warszawskiej 1 i Kościelnej-Małachowskiego.

Komisja Rewizyjna:
1. Podatek od nieruchomości CTL Maczki Bór w latach 2003-2007.
2. Kontrola pustostanów w gminnych zasobach mieszkaniowych.
3. Kontrola stanu sanitariatów w sosnowieckich szkołach.
4. Informacja o przebiegu i wynikach kontroli zewnętrznych w UM i jednostkach gminnych.
5. Koszty i celowość utrzymywania budynków po Szpitalu nr 2 oraz po przychodniach tzw. „Starego Wawelu”.

Komisja Rozwoju miasta:
1. Ocena intensywności prac nad planem zagospodarowania miasta.
2. Plan rozwoju i rozbudowa układu komunikacyjnego Sosnowca.
3. Parkingi w centrum miasta i na osiedlach mieszkaniowych.
4. Ocena wydania planu zawierającego układ komunikacji zbiorowej miasta.
5. Realizacja sprzedaży gruntów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe.
6. Prywatyzacja MZBM i MZZL.

Komisja Kultury i Sportu:
1. Zawansowanie prac i planowany termin ukończenia budowy sali koncertowej przy szkole muzycznej.
2. Stopień realizacji budowy i modernizacji boisk osiedlowych.
3. Stopień realizacji planowania, wytyczania i budowy tras i ścieżek rowerowych.
4. Ocena funkcjonowania systemu finansowania i dotacji dla poszczególnych dyscyplin sportowych i prowadzących je podmiotów.
5. Prace nad systemem informacji obiektów sportowo-kulturalnych miasta.

Komisja Zdrowia:
1. Przyszłość sosnowieckich Domów Dziecka.
2. Przebieg restrukturyzacji szpitali.
3. Porównanie wynagrodzeń i jakości usług w NZOZ-ach – i ZOZ-ach.

Komisja Edukacji:
1. Ocena wyników uczniów sosnowieckich szkół na ogólnopolskich egzaminach i konkursach, na tle innych miast w kraju.
2. Ocena funkcjonowania systemu wynagradzania w szkolnictwie, pod kątem celowości jego modyfikacji.
3. Ocena funkcjonowania i rozwój systemu zajęć pozalekcyjnych.
4. Działania podejmowane na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania i dostępności infrastruktury gminnej przez osoby i podmioty prywatne.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Komunikacji:
1. Informacja na temat liczby wydawanych licencji taksówkowych
2. Kierunki rozwoju komunikacji zbiorowej w mieście – planowane i realizowane inwestycje (daty realizacji, zakres), rozwój sektora prywatnego.
3. Ocena przebiegu sprzedaży mieszkań komunalnych w mieście.

Komisja Bezpieczeństwa i porządku publicznego:
1. Ocena skuteczności dotychczasowych działań zakresie zwalczania i zapobiegania aktom wandalizmu i drobnych kradzieży.

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter