Udostępnić lodowisko!

Bez kategorii — 22.11.2007, 13:37

Sosnowiec, 22 listopada 2007r.
Krzysztof Haładus
Radny RM Sosnowca

Interpelacja międzysesyjna
Znak: PM/18/07

Sz. P. Kazimierz Górski
Prezydent Sosnowca

Zwracam się z wnioskiem o niezwłoczne udostępnienie lodowiska dla ogółu mieszkańców:
1. w dni robocze, co najmniej przez dwie godziny po południu i wieczorem
oraz
2. w soboty i niedziele w wymiarze dwóch godzin do południa i dwóch godzin wieczorem,
w miejsce dotychczasowych jedynie dwóch godzin, tylko dwa razy w tygodniu. Proszę jednocześnie o rozpropagowanie wprowadzonych zmian i zwiększonej dostępności lodowiska dla ogółu mieszkańców w szkołach, uczelniach, bibliotekach miejskich itd.

Uzasadnienie

Dotychczasowy stan, w którym wszyscy mieszkańcy finansują lodowisko, a dostęp do niego mają praktycznie jedynie „zawodowcy” jest moim zdaniem nie do zaakceptowania. Rozumiejąc potrzeby sportu zawodowego uważam jednocześnie, że proporcje wykorzystania lodowiska są niesprawiedliwe i nieuzasadnione. Zarówno dzieci, jak i dorośli czy młodzież, którzy nie uprawiają zawodowo łyżwiarstwa, powinny mieć do niego taki sam dostęp, ponieważ statystycznie mają co najmniej taki sam wkład w budżet miasta, z którego obiekt ten jest finansowany.

Gmina powinna w pierwszym rzędzie zaspokajać zbiorowe potrzeby obywateli w zakresie rekreacji oraz umożliwiania aktywności ruchowej. Jakże potrzebny sport zawodowy ma również swoje miejsce, jednak w budżecie miasta pewne proporcje powinny zostać zachowane. Planowane inwestycje w nowe tafle lodowiska mogą w przyszłości przywrócić „zawodowcom” większy wymiar dostępności, jednak obecnie należy natychmiast zwiększyć dostępność lodowiska dla „zwykłych” mieszkańców.

Nie bez znaczenia jest moim zdaniem również wymiar finansowy takiej decyzji, to znaczy zmniejszenie wydatków z budżetu, dzięki wpływom od większej liczby użytkowników lub możliwość przeznaczenia tych środków na inwestycje w infrastrukturę.

Odpowiedzi w sprawie kaucji i planu zagospodarowania

Bez kategorii — 22.11.2007, 13:32

W sprawie polubownego załatwienia kwestii kaucji (zobacz tekst poniżej) Wiceprezydent Zych odmowie potraktował mój wniosek, imputując mi nawet iż nakłaniam go do działań niezgodnych z prawem. Ponieważ istota mojego wniosku zawierała się w zdaniu: „…Skoro sądy ustalają wysokość kaucji do zwrotu i zasadność tego zwrotu, to Urząd Miasta może skorzystać z tych samych przepisów, obliczyć na ich podstawie kaucję i ją wypłacić.”, to rozumiem, iż Pan Wiceprezydent twierdzi, że w Polsce sądy wydają wyroki niezgodne z prawem. Jako radny nie widzę niestety możliwości zrobienia w tej sprawie niczego więcej.

Otrzymałem równiez odpowiedź w sprawie planu zagospodarowania dla terenów pod budownictwo przy ulicy Traugutta. Pan Prezydent Górski częściowo wskazuje przyczyny opóźnienia prac, chociaż sądzę, że wydłużenie prac planowanych na dwa lata co najmniej o dodatkowe dwa, trudno uzasadnić jedynie względami obiektywnymi. Biorąc pod uwagę wypowiedzi Pana Prezydenta Górskiego co do jego decyzji o wstrzymywaniu się ze sprzedażą działek w celu oczekiwania na wzrost ich ceny, mam spore wątpliwości co do obiektywności zaistniałych opóźnień i ich rzeczywistych przyczyn. W związku z takim podejściem Pana Prezydenta, wskazany w jego pismie termin najwcześniejszego uchwalenia planu w sierpniu 2008 roku, wydaje mi się niestety mocno wątpliwy.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla 8ha pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Traugutta.

Bez kategorii — 14.11.2007, 12:11

Oto treść złożonej preze mnie interpelacji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Traugutta.

Sz. P. Kazimierz Górski
Prezydent Sosnowca

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyspieszenie prac związanych z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w okolicy ul. Traugutta i umożliwieniem dzięki temu sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe znajdujących się tam gruntów o łącznej powierzchni ponad 8ha. Proszę jednocześnie o udzielenie konkretnej informacji o stanie zaawansowania prac nad sporządzaniem i przyjmowaniem planu zagospodarowania dla tego obszaru oraz możliwe precyzyjne określenie planowanej daty przyjęcia planu.

Uzasadnienie:

1. 30 września 2004 roku, jako Prezydent Sosnowca, wydał Pan zarządzenie „w sprawie wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca” W zarządzeniu tym przedmiotowy obszar oznaczony nr 18 został pozytywnie oceniony pod względem zgodności ze studium oraz otrzymał I priorytet ważności. Zarządził Pan sporządzenie tego planu w okresie 2004-2006, co nie zostało wykonane!

2. W dniu 29.09.2005 (ponad dwa lata temu!) Rada Miejska podjęła uchwałę Nr 735/XLIV/05 o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p dla tego obszaru.

3. Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta 8 października br. zwróciłem się z pytaniem do Kierownika Pracowni Projektowo-Urbanistycznej sporządzającej ten plan z pytaniem o przewidywaną datę zakończenia procedury. W odpowiedzi Pan Kierownik stwierdził, że jest to pytanie z natury „abstrakcyjne”. Indagowany zaś potwierdził, że plan ten powinien zostać uchwalony w terminie od roku do dziesięciu lat, przy czym dziesięć lat wydawało mu się być okresem raczej przesadzonym.

Pozostaję w nadziei, że dzięki konkretnym i stanowczym działaniom Pana Prezydenta, radni oraz mieszkańcy Sosnowca będą mieli większą szansę zarówno na uzyskanie informacji w tej sprawie, jak i szczęśliwe zakończenie procedury umożliwiającej rozwój budownictwa mieszkaniowego w naszym mieście.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Haładus

Torowisko naprawione, licencje odrzucone, czas na kaucje

Bez kategorii — 11.11.2007, 23:28

Jak można się przekonać przejazd przez tory tramwajowe na skrzyżowania ul. Wawel i 3-go Maja został szybko naprawiony. Pewnie i bez mojej interpelacji prędzej czy później by to nastapiło, ale wygląda na to, że moja interpelacja zmobilizowała MZUiM. Docelowo musimy dopracować się systemu, w którym takie sytuacje nie będą wymagały interwencji prezydenta czy radnego, ale będą w kontrakcie z wykonawcą, który w zależności od stałego utrzymania nawierzchni jezdni w dobrym stanie albo otrzyma wynagrodzenie, albo nie. Dzisiaj niestety wynagrodzenie od tego nie zależy i radni muszą jak widać dodatkowo mobilizować i motywować MZUiM.

Na komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji RM radni PO i lewicy odrzucili mój wniosek o zwiekszenie liczby licencji taksówkowych. Zaproszeni na komisję taksówkarze argumentowali, że nie ma potrzeby nowych taksówek.
System w którym władza decyduje o tym czy jeden człowiek (taksówkarz) może legalnie rozpocząć świadczenie usług na rzecz innego człowieka, (pasażera) nazywa się TOTALITARYZMEM. Równie zasadne jest ograniczanie liczby nowych sklepów spożywczych, odzieżowych, zakładów mięsnych, fabryk elektroniki, hut, piekarni, warsztatów samochodowych itd. Przecież wszystkiego tego jest na rynku w brud! „Wchodzisz człowieku w dorosłe życie, to nie powinieneś mieć prawa na otwarcie własnej firmy!” – zdają się mówić jednym głosem „liberałowie” z PO i socjaliści z LiD.
Niestety w Sosnowcu koalicję rządzącą miastem tworzą ludzie o mentalności socjalistycznej, a w PO ostał się chyba tylko jeden radny, coś tam przez mgłę przypominający sobie o wolnym rynku, który zdobył się na wstrzymanie się od głosu.

Kolejna sprawa, którą niedawno się zająłem na prośbę jednej z mieszkanek, to kwestia rozliczenia kaucji przy wykupie lokalu mieszkalnego. W tej sprawie Pan Wiceprezydent zajął rzeczowe stanowisko. Zaproponowałem jednak rozważenie mozliwości systemowego uregulowania tej sprawy, w celu uniknięcia konieczności procesowania się z mieszkańcami. Pan Wice-Prezydent stwierdził bowiem, że właściwym dla ustalenia wysokości zwrotu kaucji jest sąd, do którego mieszkaniec powinien pozwać UM. Oto treść mojej interpelacji w tej sprawie:

Sz. P. Wilhelm Zych
Zastępca Prezydenta Sosnowca

Dziękuję, za przesłanie mi do wiadomości wyczerpującej odpowiedzi skierowanej do wnioskodawczyni Pani Zofii …. Argumentacja przedstawiona w piśmie przez Pana wiceprezydenta jest przekonywująca i chociaż nie spełnia ona oczekiwań wnioskodawczyni, to mam nadzieję, że jasno tłumaczy stanowisko UM.

Dlatego pozwalam sobie zwrócić się do Pana z prośbą o rozważenie możliwości załatwienia tej sprawy do końca polubownie. Droga sądowa pomiędzy urzędem a obywatelem powinna być ostatecznością i zarezerwowana dla sytuacji, w której strony nie są w stanie uzgodnić stanowiska. W tym przypadku wyrażam nadzieję, że argumentacja w odniesieniu do urządzeń sanitarnych czy sposobu obliczania kaucji, przedstawiona przez Pana Wice-Prezydenta okaże się dla wnioskodawczyni przekonująca.

Proponuję zatem, aby Pan wiceprezydent polecił obliczenie wysokości kaucji do zwrotu według algorytmu i w oparciu o przepisy stosowane w podobnych przypadkach przez sąd i w tej wysokości wypłacił kaucję wnioskodawczyni. Wydaje mi się, że można założyć prawidłowe stosowanie przez sąd właściwych przepisów. Skoro sądy ustalają wysokość kaucji do zwrotu i zasadność tego zwrotu, to Urząd Miasta może skorzystać z tych samych przepisów, obliczyć na ich podstawie kaucję i ją wypłacić. Dopiero wówczas, jeśliby nabywca nie zgadzał się z jej wysokością, pozostawałaby mu droga sądowa, co mam nadzieję okaże się zbyteczne. Taki sposób postępowania może uwolnić zarówno UM jak i wnioskodawczynię od zbędnych kosztów i sądowej mitręgi.

Wyrażając nadzieję, że przyjęcie takiego sposobu postępowania jest sprawiedliwe i uzasadnione, raz jeszcze proszę o rozważenie możliwości jego zastosowania.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Haładus

Przejazd przez tory tramwajowe 3-go Maja / Wawel

Bez kategorii — 4.11.2007, 15:58

Sosnowiec, 29 października 2007r.
Krzysztof Haładus
Radny RM Sosnowca

Interpelacja międzysesyjna
Znak: PM/16/07

Sz. P. Kazimierz Górski
Prezydent Sosnowca

Zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne wydanie polecenia MZUiM natychmiastowej naprawy jezdni na przejeździe przez tory tramwajowe na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja i Wawel.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Haładus

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter