Pomysły dotyczące porządku i bezpieczeństwa w Sosnowcu

Bez kategorii — 31.05.2007, 19:12

Sformułowałem kilka różnego zasięgu i celu propozycje związane z bezpieczeństwem i porządkiem w naszym mieście, przekazując je właściwej komisji Rady Miejskiej.

1. Rozważenie wespół z Policją możliwości sfinansowania z budżetu miasta drobnych nagród w wysokości 50-100 złotych, za informacje umożliwiające ujęcie sprawców i przestępców dokonujących drobnych wykroczeń jak zamalowywanie sprayem budynków, niszczenie wiat przystankowych, kradzież studzienek, wyrzucanie śmieci w miejscach nie wyznaczonych do tego itp. W przypadku ustanowienia takich nagród, poinformowanie o tym mediów.
2. Ustawienie przy każdym przystanku komunikacji publicznej „bezpłatnego” słupa ogłoszeniowego oraz informacji na wiacie przystankowej o wysokości kar za naklejanie na wiatach przystankowych. W przypadku pojawienia się na wiacie przystanku ogłoszenia – wezwanie do straży miejskiej naklejającego i pouczenie, że w przypadku ponownego pojawienia się takiego ogłoszenia po raz kolejny, zostanie ukarany grzywną.
3. Bezwzględny zakaz, wzmożona kontrola i jego egzekwowanie – spożywania alkoholu w miejscach publicznych w tym przede wszystkim na imprezach organizowanych przez jednostki gminne – Dni Sosnowca itp. W szczególności na skwerach, w parkach, boiskach szkolnych i terenach przyległych.
4. Instalowanie pokryw studzienek wykonanych z żelbetu w miejsce żeliwa.
5. Opracowanie systemu organizacji zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży w szkołach – prowadzonych przez nauczycieli, trenerów i instruktorów sportowych, katechetów, instruktorów harcerskich itd. Przeznaczenie na to środków z budżetu miasta.
6. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania dyrektorów placówek oświatowych jasnego kryterium premii w przypadku organizacji zajęć dla dużej liczby osób poza dopołudniowymi godzinami pracy szkoły.
7. Weryfikacja dostępności i stopnia wykorzystania boisk, sal gimnastycznych oraz innych sal szkolnych w godzinach popołudniowych.
8. Zorganizowanie akcji informacyjnej o konieczności zbierania psich odchodów przez właścicieli zwierząt – plakaty, informacje do mediów, tabliczki w parkach. Przeprowadzenie w miesiącu wrześniu przez wychowawców we wszystkich rodzajach szkół, praktycznych lekcji zbierania psich odchodów na osiedlach. Włączenie się do akcji promującej zbieranie psich odchodów radnych i prezydenta miasta.
9. Dostarczenie rodzicom na zebraniach na początku roku szkolnego, a także załączanie ulotki przy okazji rozsyłania nakazów płatniczych oraz innej korespondencji do mieszkańców, zawierającej informacje o:
a) sposobach, kosztach, telefonach kontaktowych – możliwości skorzystania z gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej w szkole i okolicy: sale gimnastyczne, sale lekcyjne, świetlice, kluby, boiska, lodowisko itp.
b) konieczności sprzątania odchodów zwierząt domowych
c) informacja o wprowadzonych nagrodach za wskazanie sprawców wykroczeń
d) konieczności posiadania umowy na wywóz śmieci oraz wysokości grożących kar za ich nie posiadanie
e) wysokości kar za wyrzucanie śmieci i gruzu, wraz z informacją w jaki sposób taki gruz należy „wyrzucać”.

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter